Fakturačné údaje:
Gastroglass Slovakia s.r.o.
Agátová 6, 841 01, Bratislava
IČO 36 720 216
DIČ 2022318375
IČ DPH SK2022318375

registrácia: Okr. Súd, Bratislava, Vložka č.: 43898/B

EUR – účet Č.Ú. :  4034087560/7500
IBAN : SK05 7500 0000 0040 3408 7560
Názov banky : ČSOB Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT : CEKOSKBX

Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:
Gastroglass Slovakia s.r.o
Agátová 6/B
Bratislava – Dúbravka
841 01, Slovensko

1. Príjem objednávok
Internetový obchod: www.epohare.sk
Telefonicky: +421 915 293 615
E-mailom: [email protected] / [email protected]
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

2. Vznik kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zásielky v hodnote menšej ako 10 €.

3. Ceny
Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom internetového obchodu epohare.sk.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

4. Odosielanie objednávok
Nasledujúci pracovný deň od prijatia platby za objednávku. Doručenie objednávky na Vašu adresu zvyčajne 24h -48h od vyexpedovania objednávky.

5. Poštovné a balné do 10kg
DPD kuriér – 7,20 € s DPH

Nad 10kg bude doprava kalkulovaná individuálne. Rovnako aj preprava do zahraničia.

6. Doba dodania
Tovar skladom sa odosiela za 1 – 2 pracovné dni odo dňa prijatia platby za objednávku, avšak najneskôr do 14 dní. V prípade, že tovar nie je skladom, kupujúci bude informovaný o dobe dodania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávke nadiktoval zlú korešpondenčnú adresu alebo ju chybne vyplnil v objednávkovom formulári.

7. Kupujúci je povinný
Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar či nie je poškodený. Po prevzatí sa tovar považuje zo strany predávajúceho za nepoškodený. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia stále majetkom predávajúceho.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo podľa zákona č. 108/2000 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 7 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.
Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný písomnou formou žiadať o odstúpenie od zmluvy, ďalej je povinný vrátiť tovar do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v originálnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal vrátane priloženej kópie potvrdenej objednávky – doporučene, s označením „Krehké“, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu výrobku. (Prevádzkovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie výrobku počas prepravy.) Ihneď po vrátení a kontrole je dodávateľ povinný vrátiť čiastku zaplatenú za tovar pri odpočítaní nákladov za dopravu a prípadné ďalšie náklady spojené s prepravou tovaru. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Vzhľadom na to, že ju dodávateľ nemôže takto skontrolovať, pri zaslaní na dobierku necháme tovar vrátiť späť zákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru.
8.1. Kupujúci je oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Osobné údaje a ich ochrana
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje. Kupujúci súhlasí s prijímaním newslettrov, ak si tak neželá, napíše do poznámky v objednávke „nezasielať newsletters“, prípadne po prvom newslettri napíše e-mailom „nezasielať newsletters“ a bude vyradený z databázy newslettrov.

10. Platobné podmienky
Platbou na účet vopred, v hotovosti pri prevzatí tovaru, dobierkou, platobnou kartou.

11.1 Záruka
1. Na všetky naše výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:
Gastroglass Slovakia s.r.o
Agátová 6/B
Bratislava – Dúbravka
841 01, Slovensko
Nárok na záručné opravy je nutné uplatňovať v mieste predaja výrobku.

11.2 Záručné podmienky
1. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
2. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu musí byť výrobok doručený v originálnom obale s originálnym dokladom o kúpe výrobku. Výrobok doručí zákazník na vlastné náklady predajcovi.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a materiálové vady.
4. V prípade, na ktorý sa vzťahuje záruka, bude servisom poskytnutý materiál, potrebný k oprave a taktiež bude poskytnutý záručný servis. Vymenené diely a časti sa stávajú majetkom servisu.
5. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

11.3 Záruka sa nevzťahuje na
1. Závady spôsobené použitím k inému účelu, než ku ktorému je výrobok určený.
2. Škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nepozornosťou, dopravou či nevhodným skladovaním.
3. Škody vzniknuté pôsobením mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
4. Na batérie vo výrobkoch.
5. Neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, požiarom, povodňou).

11.4 Osobné údaje kupujúceho
1. Predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom doručenia tovaru objednaného kupujúcim, vystavenie daňového dokladu a záručného listu.
2. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, názov firmy (ak je uvedená), adresa dodania, fakturačná adresa, telefón, e-mail.
3. Kupujúci je týmto oboznámený a súhlasí s tým, že predávajúci poskytuje meno a priezvisko, adresu a tel. kontakt prepravnej spoločnosti, za účelom bezproblémového dodania objednaného tovaru.

11.5 Cookies
Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača.

12. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu týchto podmienok. Ostatné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, tu uvedené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 08. 01. 2018 # 2024